Őszi összevont csoport

Ragadós bejegyzés

Október 25-29

között óvodánkban összevont csoportok lesznek!

Ennek igényléséről az óvodapedagógusoknál érdeklődjenek.

November 2-tól a gyermekeket a megszokott módon újra várjuk!

Pedagógiai Program 2020-

Ragadós bejegyzés

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 2020-

Ragadós bejegyzés

Házirend 2020-

Ragadós bejegyzés

Intézkedési terv 2020-

Nevelésnélküli munkanap

2021.október 1

Ügyeletes intézmény Csudafa óvoda

Információk az étkezésről

Óvodai étkeztetés – tájékoztató

Kedves Szülők!

A tájékoztatót 3 részre osztottuk fel:

 1. Információk a nem támogatott étkezőknek (fizetős)
 2. Információk az ingyenes étkezőknek
 3. Egyebek (diéta, lemondások, stb.)

————————————————————————————————————————————–

 1. NEM TÁMOGATOTT ÉTKEZŐK

Az óvodában előre fizetéses rendszer működik, tehát minden hónapban a következő havi étkezési díjat szükséges befizetni. Ennek összegéből az aktuális hónap előtti időszak lemondásai vonódnak le. A befizetés összege az e-mailen kiküldött fizetési értesítőben szereplő összeg.

Átutalás

 • a 1040 1196 0002 9007 0000 0000 számlaszámra (K&H Bank),
 • számlatulajdonos a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ,
 • közleményben kérem tüntessék fel a gyermek nevét, csoportját, és a befizetett időszakot (szeptember).

Banki befizetés

 • a K&H Bank pénztárral rendelkező fiókjaiban (a 9. kerületben csak a Lechner Ödön fasor 9. szám alatt található K&H bankfiók),
 • az „Átutalás” bekezdésnél megadott adatokkal.

Beiratkozóknak szükséges kitölteniük egy Adatkezelési nyilatkozatot (ezt letölthetik az óvoda honlapjáról, vagy az óvodában is találnak üres nyomtatványt). Ezután minden tanévkezdéskor új nyilatkozatot kell kitölteni és leadni.

————————————————————————————————————————————–

 • INGYENES ÉTKEZŐK

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében gyermekétkeztetési normatív kedvezményt (100%) az alábbi jogcímek alapján lehet igényelni:

 1. a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (határozat másolatának leadása szükséges),
 2. a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos (orvosi igazolás másolatának leadása szükséges),
 3. a gyermek családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek (orvosi igazolás másolatának leadása szükséges),
 4. a gyermek családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
 5. a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság (határozat másolatának leadása szükséges)
 6. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át (2021-ben 144.717 Ft)

Beiratkozóknak szükséges kitölteni egy Adatkezelési nyilatkozatot, egy Nyilatkozatot (melyen az ingyenesség jogcíme jelölhető meg), és egy Kérelmet (egy nyomtatványon 4 havi). Ezeket letölthetik a honlapról, vagy üres nyomtatvány elérhető az óvodában. Ezután ezeket minden tanév elején újra ki kell tölteni és leadni.

 • Egyebek
 • Diétás étrend igénylése

Amennyiben az Ön gyermekének valamilyen érzékenységből, allergiából fakadóan speciális étrendre van szüksége, ezt biztosítjuk az óvodában is. Ehhez kérném, hogy keressenek fel a lenti elérhetőségek valamelyikén az érzékenységről, allergiáról kiállított szakorvosi igazolással még az első étkezési díj befizetése előtt (fontos: háziorvosi igazolásra sajnos nem kérhetünk diétás étkezést).

 • Vallási okból igényelt diéta

Amennyiben szeretné, hogy vallási vagy egyéb okok miatt gyermeke speciális étrendet kapjon az óvodában (pl. sertésmentes, vegetáriánus, stb.), kérem keressen meg még az első befizetés előtt a lenti elérhetőségek egyikén, és én továbbítom Önnek a kitöltendő nyomtatványt.

 • Étkezés lemondás rendje

 Betegség miatti vagy egyéb okból kifolyó hiányzás esetén az étkezés lemondását minden esetben írásban kell bejelenteni a pénztár telefonszámára vagy email címére küldött üzenetben. Mivel minden reggel 9 órakor kell a másnapi adagszámot lejelenteni az étkeztetőcégnek, emiatt aznapi étkezés sajnos nem lemondható, és másnapi is legkésőbb reggel 9 óráig (pl. hétfő reggel 9-ig a kedd és azután, péntek reggel 9-ig a hétfő és azután, stb.).

Az étkezés lemondása a fizetős és az ingyenesen étkező gyermekek számára egyaránt kötelező (ez nyilvánvalóan a még lemondható napokra vonatkozik).

 • Pénztáros elérhetőségei

Zatykó Bernadett

 • telefonszám: +3630 247 4723 (SMS-ben is lehet üzenni)
 • e-mail: csicsergopenztar@intezmenyuzemeltetes.hu

Kérem, amennyiben bármilyen kérdésük lenne keressenek bizalommal az elérhetőségeimen minden munkanapon 7-15-ig!

Köszönettel:    Zatykó Bernadett

                                   pénztáros

Alapító Okirat

Az óvoda

Beiratkozás

Az óvodai felvétel rendje

A katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1. évi CXXVIII. törvény 51. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva — figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (l. 29.) Korm. rendeletre — határozata szerint:

l- Az óvoda és az általános iskola a járványügyi szempontok figyelembevételével — beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre, valamint tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

2.    Óvodába és általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor.

Beiratkozás:

Az Nkt. 49. § (1) bekezdés alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az Nkt. 49. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitvatartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Az Nkt. 83. § (2) b) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontjáról. Az óvodai beiratkozásra a Rendelet 20. §-a alapján minden év április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

A Rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az Nkt. 94. § (1) bekezdése alapján felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy a gyermekek óvodai felvételével kapcsolatos kérdéseket, a kötelező felvételt biztosító óvodába történő felvétel tekintetében az életvitelszerű ott lakás feltételeit, az óvodai felvétel eljárási rendjét, az óvodai nevelésben való kötelező részvétel teljesítésével kapcsolatos feladatokat rendeletben állapítsa meg.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

1 / 2 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén