Kedves Érdeklődő!


Fogadja szeretettel nevelőtestületünk bemutatkozását!
Óvodánk a Középső Ferencvárosban a Thaly Kálmán u. 38. és a Thaly Kálmán u. 17. szám alatti
épületben működik.
Intézményünkbe felvehető maximális gyermeklétszám: a székhelyen 150 fő, a telephelyen 50 fő. A
székhely épületében hat, a telephelyen két gyermekcsoportban valósul meg a játékokban gazdag
óvodai nevelés. A csoportok heterogén összetételűek, vegyes életkorúak.
Az óvodánk csoportjaiban empatikus, gyermekszerető, szakképzett óvodapedagógusok foglalkoznak a
gyermekekkel. A nevelőtestület teljes, a pedagógusok közül többen rendelkeznek másoddiplomával,
szakvizsgával, illetve egyéb szakirányú végzettséggel. A nevelőmunkát 2 fő pedagógiai asszisztens,
szakképzett dajkák, konyhai dolgozók, karbantartó és óvodapedagógus végzettségű óvodatitkár
segítik.  
Az intézmény csoportszobái esztétikusan berendezettek, tágasak, napfényesek, a gyermekek
testméretéhez igazodnak.  Folyamatosan törekszünk a bútorzat, textília, szőnyeg szín- és ízlés
harmóniájának megteremtésére. Különös gondot fordítunk a korszerű játékok, mozgásfejlesztő
eszközök, sportszerek, felszerelések megvásárlására a csoportok, az udvarok, a tornatermek
eszközeinek bővítése céljából.
Az utóbbi években a fenntartói támogatással számos felújítás történt intézményünkben:
 mindkét épület udvara teljesen megújult,
 a székhelyen működő étellift felújításra került,
 gazdaságosan működő kazánok telepítése történt,
 a székhelyen részleges tetőfelújítás valósult meg,
 új mozgásos szoba létesült, mely fölötti szinten
 megnyílt a gyermekek számára a terasz.
Székhelyünk udvarán mini közlekedési pálya áll rendelkezésre a gyermekeknek, ahol óvodásaink –
beosztott időrendben – rendszeresen gyakorolhatják a biztonságos közlekedés szabályait. Ehhez a
megfelelő eszközök (járművek, KRESZ táblák, jelzőlámpák, fényvisszaverő mellények) rendelkezésre
állnak. Óvodánkban kiemelt feladatnak tekintjük a közlekedésre nevelést, a biztonságos,
balesetmentes közlekedés szabályainak, szokásainak megismertetését.
Intézményünk 2016-ban elnyerte a „Biztonságos Óvoda” címet. Több éve részt veszünk a
Közlekedéskultúra napja hivatalos rendezvényén és egyéb, témához kapcsolódó tevékenységekben.
A kerületi óvodák számára évente megrendezzük a Ferencvárosi óvodák kerékpáros találkozóját, ami
nagy élmény a gyermekek és felnőttek számára egyaránt.
Hosszú évek óta veszünk részt egyéb kerületi szervezésű, óvodák közötti és iskolák által szervezett
rendezvényeken: Madarak városa programsorozat, Zöldpont – vetélkedő, Ferenc napi óvodásjátékok,
Balu- kupa, Óvodás sport – és tánctalálkozó stb.
Óvodánkban a gyermekek számos fakultatív tanfolyamon vehetnek részt (pl.: óvodás balett, néptánc,
sakk, hittan). Ezek a tanfolyamok szülői igény és lehetőség szerint évente változhatnak. A
foglalkozások egy részét óvodánk felkészült pedagógusai vezetik. A BOZSIK program keretében a
gyermekek játékos ovifoci foglalkozásra is jelentkezhetnek.
Nagycsoportosaink számára ingyen korcsolyaoktatást és kíséretet biztosítunk, önkormányzati
támogatás keretein belül.
Nagyon fontosnak tartjuk a hozzánk járó gyermekek szüleivel való együttműködést, kapcsolattartást.
Ennek érdekében igyekszünk minden kommunikációs lehetőséget kihasználni a szülők teljes körű

tájékoztatására. Napi szóbeli tájékoztatással, faliújság plakátjaival, óvoda honlapjának frissítésével,
csoportos kör e-mailek vagy zárt facebook csoport segítségével juttatjuk el minden szülőhöz az
információkat. Segíti munkánkat, hogy az intézmény több asztali számítógéppel és laptoppal
rendelkezik, valamint minden csoportnak van táblagépe.
Év közben több alkalommal lehetőséget biztosítunk a szülők és hozzátartozók részére, hogy
betekintést nyerjenek óvodánk hétköznapjaiba (egészségnap, sportnap, évzáró, családi virágültetés
stb.).
Számos óvodán kívüli programon veszünk részt a gyermekekkel (pl.: színház-, állatkert, vadaspark
kirándulás, madárgyűrűzés, BOZSIK program keretében külső helyszínre szervezett ovifoci
foglalkozások stb.).
Pedagógiai munkánkról, elképzeléseinkről bővebben:
Óvodánk – az alapító okiratában meghatározottak szerint – ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési
igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik a szakértői vélemény alapján: beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését
utazó logopédus, gyógypedagógusok segítik. Alapfeladatunknak tekintjük az inkluzív – integrált
nevelés megvalósítását, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.
A mindennapi munkánk alapjának tekintjük a gyermek mindenekfelett álló érdekét, a
gyermekközpontú nevelést.
A teljes körű személyiségfejlesztést az egész napos nevelési folyamatban valósítjuk meg az életkor, a
csoport, illetve a gyermekek aktuális fejlettségi szintjéhez, érdeklődéséhez igazítva, melyben helye
van a szervezett tevékenységeknek is, érvényesítve itt is a komplexitás – integráció – elvét.
Fontosnak tartjuk a hosszantartó, nyugodt játékidő, a szeretetteljes, harmonikus légkör biztosítását.
Kiemelten kezeljük a szabad játék jelentőségét és a gyermekek napirendjét is ennek megfelelően
alakítjuk.
Minden területen érvényesítjük a differenciált, egyéni bánásmód – fejlesztés elvét, az értékorientált
közösségi nevelés megvalósítását, a család – óvoda kapcsolatrendszerét.
A csoportjainknak egyéni arculata van, különböző hangsúllyal, de teljes összhangban a jelen
reformpedagógiai és hagyományos elemekkel. Fontosnak tartjuk a hagyományok, a népi kultúra
jelenlétét, a mozgás fontosságát. Ehhez folyamatosan bővítjük módszer- és eszköztárunkat.
A nevelés során törekszünk a sokoldalú ismeret- és tapasztalatszerzésre, ezek gyakorlati
alkalmazásának támogatására. Folyamatosan keressük a lehetőségét a természetes helyszínek,
élőhelyek bevonására, az ismeretszerzés helyszínen történő megszervezésére, élménygyűjtésre.
Törekvésünk az, hogy a szülők jó szívvel bízzák ránk gyermekeiket, hiszen ők jól érzik magukat

óvodánkban.

Minden leendő óvodást szeretettel vár a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda Nevelőtestülete és

Óvodaigazgatója.
Budapest, 2024.05.06.