Pedagógiai Program 2020-

Ragadós bejegyzés

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 2020-

Ragadós bejegyzés

Házirend 2020-

Ragadós bejegyzés

Az óvoda

Beiratkozás

Az óvodai felvétel rendje

A katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1. évi CXXVIII. törvény 51. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva — figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (l. 29.) Korm. rendeletre — határozata szerint:

l- Az óvoda és az általános iskola a járványügyi szempontok figyelembevételével — beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre, valamint tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

2.    Óvodába és általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor.

Beiratkozás:

Az Nkt. 49. § (1) bekezdés alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az Nkt. 49. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitvatartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Az Nkt. 83. § (2) b) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontjáról. Az óvodai beiratkozásra a Rendelet 20. §-a alapján minden év április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó nem települési önkormányzat.

A Rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az Nkt. 94. § (1) bekezdése alapján felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy a gyermekek óvodai felvételével kapcsolatos kérdéseket, a kötelező felvételt biztosító óvodába történő felvétel tekintetében az életvitelszerű ott lakás feltételeit, az óvodai felvétel eljárási rendjét, az óvodai nevelésben való kötelező részvétel teljesítésével kapcsolatos feladatokat rendeletben állapítsa meg.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

Csoportjaink

Cica

Csatai Zsófia, Bakocs Julianna, Tánczos Tamás

Mottójuk: —feltöltés alatt

Delfin

Kukucskáné Dobránszki Judit, Jäger Zsuzsanna, Zsidai Klára

Mottójuk: —feltöltés alatt—

Ficánka

Dzsaja Sándor Csabáné, Kovács Mónika, Horváth Mária Rita

Mottójuk:”Segíts, hogy magam csinálhassam!”

Katica

Pap Katalin, Kovács Enikő, Mester Mónika

Gryllus Vilmos: Katicabogár

“Szállok az égen, nap süt a réten,

 hét kicsi pöttyöm csillan a fényben,

 ámde megállok, rád ha találok,  nyújtsd fel az ujjad: arra leszállok.”

Kisvakond

Tuboly Gabriella Orsolya, Farkas Mónika, Bársony László Attiláné

Mottójuk:

“Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik meg mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről.”

(Paracelsus)

“A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, hogy azok tartják a fát.” (Görög költő)

Maci

Osváth Georgina Mária, Lakatosné Kolpaszky Melinda, Solymosi Attila Istvánné

Mottójuk: —feltöltés alatt —

Mókus

Galszter Magdolna, Bojár Zsuzsanna, Plaszkonyné Nádasi Ágnes

Mottójuk: —feltöltés alatt—

Süni

Jenei Marianna, Havasi Judit, Kovácsné Lőrincz Rita

Mottójuk:

“Mondd el és elfelejtem.

 Mutasd meg és megjegyzem.

 Engedd, hogy csináljam és megértem.” (Lao-ce)

Bemutatkozás

Kedves Szülők!

Fogadják szeretettel nevelőtestületünk bemutatkozását!

Óvodánk a Középső Ferencvárosban a Thaly Kálmán u. 38. és a Thaly Kálmán u. 17. szám alatti épületben működik. 

Intézményünkbe felvehető maximális gyermeklétszám: a székhelyen 150 fő, a telephelyen 50 fő. A székhely épületében hat, a telephelyen két gyermekcsoportban valósul meg a játékokban gazdag óvodai nevelés. A csoportok heterogén összetételűek, vegyes életkorúak.

Az óvodánk csoportjaiban empatikus, gyermekszerető, szakképzett óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. A nevelőtestület teljes, a pedagógusok közül többen rendelkeznek másoddiplomával, szakvizsgával, illetve egyéb szakirányú végzettséggel. A nevelőmunkát 2 fő pedagógiai asszisztens, illetve szakképzett dajkák, konyhai dolgozók, karbantartó és óvodapedagógus végzettségű óvodatitkár segítik.  

Az intézmény csoportszobái esztétikusan berendezettek, tágasak, napfényesek, a gyermekek testméretéhez igazodnak.  Folyamatosan törekszünk a természetes anyagok, berendezések beszerzésére, cseréjére (nád-, fonott kosarak, fajátékok), valamint a bútorzat, textília, szőnyeg szín- és ízlés harmóniájának megteremtésére. Különös gondot fordítunk a korszerű játékok, mozgásfejlesztő eszközök, sportszerek, felszerelések megvásárlására mind a csoportok, mind az udvarok, mind a tornatermek eszközeinek bővítése céljából.

Az utóbbi években számos felújítás történt intézményünkben, mindkét épület udvara teljesen megújult.  Székhelyünk udvarán 2018. májusában átadásra került egy új mini közlekedési pálya, ahol óvodásaink – beosztott időrendben – rendszeresen gyakorolhatják a biztonságos közlekedés szabályait. Ehhez a megfelelő eszközök (járművek, KRESZ táblák, jelzőlámpák, fényvisszaverő mellények) rendelkezésre állnak. Óvodánkban kiemelt feladatnak tekintjük a közlekedésre nevelést, a biztonságos, balesetmentes közlekedés szabályainak, szokásainak megismertetését.

A székhely épületének tűzfalát 2019. nyarán újjávarázsolták a Színes Város Csoport tagjai. Az óvoda csoportjainak szimbólumait festették a tűzfalra, a gyerekek nagy örömére. Jelenleg egy többfunkciós szoba kialakítása zajlik a nagy épületben, a kis épületben pedig tervezzük későbbiekben sószoba kialakítását. Fontosnak tartjuk óvodai környezetünk esztétikumát. Önkormányzati segítséggel, és pályázati forrásokból folyamatos szépítésre törekszünk.

Thaly Kálmán u. 17. székhely udvara két sportpályával bővült 2020 nyarán, valamint a Thaly Kálmán u. 38. székhelyen a közeli jövőben átadásra kerül egy több funkciós szoba, valamint terasz.

Intézményünk 2016-ban elnyerte a „Biztonságos Óvoda” címet. Több éve részt veszünk a Közlekedéskultúra napja hivatalos rendezvényén és egyéb, témához kapcsolódó tevékenységekben. 2019. szeptemberében a kerületi óvodák számára megrendeztük az „Első Kerékpáros Tudáspróbát”, ami nagy élmény volt a gyermekek és felnőttek részére egyaránt.

Hosszú évek óta veszünk részt egyéb kerületi szervezésű, óvodák közötti és iskolák által szervezett rendezvényeken: Madarak városa programsorozat, Zöldpont- vetélkedő, Mesemondó találkozó, Karácsonyi iskolás hangverseny, Balu- kupa, stb.

Óvodánkban a gyermekek számos fakultatív tanfolyamon vehetnek részt (pl.: játékos mozgás foglalkozás, óvodás balett, hittan). Ezek a tanfolyamok szülői igény és lehetőség szerint évente változhatnak. A foglalkozások egy részét óvodánk felkészült pedagógusai vezetik. A BOZSIK program keretében a gyermekek játékos ovifoci foglalkozásra is jelentkezhetnek.

Nagycsoportosaink számára ingyen korcsolyaoktatást és kíséretet biztosítunk, önkormányzati támogatás keretein belül.

Nagyon fontosnak tartjuk a hozzánk járó gyermekek szüleivel való együttműködést, kapcsolattartást. Ennek érdekében igyekszünk minden kommunikációs lehetőséget kihasználni a szülők teljes körű tájékoztatására. Napi szóbeli tájékoztatással, faliújság plakátjaival, óvoda honlapjának frissítésével, csoportos kör e-mailek vagy zárt facebook csoport segítségével juttatjuk el minden szülőhöz az információkat. Segíti munkánkat, hogy az intézmény átlagon felüli technikai felszereltséggel rendelkezik. Több asztali számítógéppel és laptoppal rendelkezünk, valamint minden csoportnak van táblagépe.

Év közben több alkalommal lehetőséget biztosítunk a szülők és hozzátartozók részére, hogy betekintést nyerjenek óvodánk hétköznapjaiba (egészségnap, sportnap, évzáró stb.).

Számos óvodán kívüli programon veszünk részt a gyermekekkel (színház-, só-szoba látogatás, állatkert, vadaspark kirándulás, madárgyűrűzés, BOZSIK program keretében külső helyszínre szervezett focis foglalkozások, stb.).

Pedagógiai munkánkról, elképzeléseinkről bővebben:

Óvodánk – az alapító okiratában meghatározottak szerint – ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik a szakértői vélemény alapján: beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését utazó logopédus, gyógypedagógusok segítik. Alapfeladatunknak tekintjük az inkluzív – integrált nevelés megvalósítását, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében.

Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.

A mindennapi munkánk alapjának tekintjük a gyermek mindenekfelett álló érdekét, a gyermekközpontú nevelést.

A teljes körű személyiségfejlesztést az egész napos nevelési folyamatban valósítjuk meg az életkor, a csoport, illetve a gyermekek aktuális fejlettségi szintjéhez, érdeklődéséhez igazítva, melyben helye van a szervezett tevékenységeknek is, érvényesítve itt is a komplexitás – integráció – elvét.

Fontosnak tartjuk a hosszantartó, nyugodt játékidő, a szeretetteljes, harmonikus légkör biztosítását. Kiemelten kezeljük a szabad játék jelentőségét és a gyermekek napirendjét is ennek megfelelően alakítjuk.

Minden területen érvényesítjük a differenciált, egyéni bánásmód – fejlesztés elvét, az értékorientált közösségi nevelés megvalósítását, a család – óvoda kapcsolatrendszerét.

A csoportjainknak egyéni arculata van, különböző hangsúllyal, de teljes összhangban a jelen reformpedagógiai és hagyományos elemekkel. Fontosnak tartjuk a hagyományok, a népi kultúra jelenlétét, a mozgás fontosságát. Ehhez folyamatosan bővítjük módszer- és eszköztárunkat.

A nevelés során törekszünk a sokoldalú ismeret- és tapasztalatszerzésre, ezek gyakorlati alkalmazásának támogatására. Folyamatosan keressük a lehetőségét a természetes helyszínek, élőhelyek bevonására, az ismeretszerzés helyszínen történő megszervezésére, élménygyűjtésre.

Törekvésünk az, hogy a szülők jó szívvel bízzák ránk gyermekeiket, hiszen ők jól érzik magukat óvodánkban.

Minden leendő óvodást szeretettel vár a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda Nevelőtestülete és Óvodavezetője.

Budapest, 2020.09.17.

Információk 2020


INFORMÁCIÓK

ÓVODÁNK TÉLI ZÁRÁSA:

  • 2021. DECEMBER 27-31.
  • NYITÁS 2022. JANUÁR 3. HÉTFŐ
  • ÜGYELETES INTÉZMÉNY: FERENCVÁROSI KEREKERDŐ ÓVODA (1097 BP. VÁGÓHÍD U. 35-37.)

ÁTHELYEZETT MUNKANAP

  • 2021. DECEMBER 11. SZOMBAT
  • ÓVODÁNK ZÁRVA LESZ
  • ÜGYELETES INTÉZMÉNY: FERENCVÁROSI LILIOM ÓVODA (1094 BP. LILIOM U. 15)

2 / 2 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén